ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος stephanidi.pub παρέχεται, ως έχει, από την εταιρία «Φ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, επί της οδού K. Ωραιοπούλου, αριθμός 34 (εφεξής «Εκδόσεις Στεφανίδη»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Εκδόσεων Στεφανίδη και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, CD, CDROM και υπόλοιπα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων, νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

Αναπαραγωγή του περιεχομένου
Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των Εκδόσεων Στεφανίδη, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των Εκδόσεων Στεφανίδη.

Επίσκεψη – Χρήση του ιστότοπου
Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο σύμφωνα με αυτούς τους όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και ηθικής. Ο επισκέπτης / χρήστης είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν στις Εκδόσεις Στεφανίδη ή σε τρίτους, λόγω ακατάλληλης ή / και ακατάλληλης χρήσης των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου και μέσω της εισαγωγής, δημοσίευσης και διαβίβασης , μέσω οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνήσει ή καταλάβει αυτούς τους όρους χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, δεν πρέπει να επισκέπτεται και / ή να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο.

Δικαίωμα Τροποποίησης
Οι Εκδόσεις Στεφανίδη διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν, να αναστείλουν, να τροποποιήσουν ή να τροποποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι Εκδόσεων Στεφανίδη διατηρούν επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουν αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή.

Αποποίηση ευθυνών
Οι Εκδόσεις Στεφανίδη δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οι Εκδόσεις Στεφανίδη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και διασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφόρησης και υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά σφάλματα στις τιμές ή άλλα δεδομένα προϊόντος.
Οι Εκδόσεις Στεφανίδη λαμβάνουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις για να διασφαλίσουν την καλή λειτουργία αυτού του site, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές δυνατότητες και δυνατότητες του site θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς προβλήματα ή ότι η ιστοσελίδα και / ή οι διακομιστές μέσω των οποίων είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Οι Εκδόσεις Στεφανίδη δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον πελάτη λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του λόγω ανωτέρας βίας ή εκτός του ελέγχου του (όπως π.χ. αδυναμία παροχής / βλάβης στο δίκτυο, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.).

Σύνδεση συνδέσμων σε άλλους ιστότοπους
Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει “συνδέσμους”, “υπερσυνδέσμους”, διαφημίσεις “banner” σε άλλους ιστότοπους στους οποίους oι Εκδόσεις Στεφανίδη δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο και δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο. Οι Εκδόσεις Στεφανίδη δεν είναι υπεύθυνες για το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών ή των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και / ή σελίδων στις οποίες μπορεί να αναφέρεται μέσω συνδέσμων, σε οποιαδήποτε μορφή.
Για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον επισκέπτη / χρήστη από τη χρήση και την πρόσβαση στους προαναφερθέντες ιστότοπους και / ή σελίδες, τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή λειτουργούν στους σχετικούς ιστότοπους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου στον ιστότοπο της διαφήμισης είναι αποκλειστικά των διαφημιζόμενων.

Υποβολή προσωπικών πληροφοριών
Ο χρήστης που εισάγει προσωπικές πληροφορίες στον ιστότοπο οφείλει να εισάγει  πληροφορίες πλήρεις και αληθείς. Κατά την εγγραφή, ο χρήστης καλείται να υποβάλει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Πλήρες όνομα φυσικού / νομικού προσώπου, β) Διεύθυνση / Κεντρικά γραφεία, γ) Ταχυδρομικός κώδικας, δ) Αριθμός τηλεφώνου, ε) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο πελάτης ζητήσει να εκδοθεί τιμολόγιο, θα πρέπει να υποβάλει το επάγγελμά του, τον ΦΠΑ και τη φορολογική υπηρεσία.
Οι Εκδόσεις Στεφανίδη διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν έναν λογαριασμό χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που έχει δηλώσει είναι αναληθή ή δεν έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του τους τελευταίους 12 μήνες ή δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές ή έχει χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του κατά λάθος ή επιδιώκει να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τη φυσιογνωμία της.

Ιδιωτικότητα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Οι  Εκδόσεις Στεφανίδη διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους, εκτός από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και μόνο τις αρμόδιες αρχές. Οι  Εκδόσεις Στεφανίδη φυλάσσουν τα αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και εκπλήρωσης συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το σχετικό τμήμα των Εκδόσεων Στεφανίδη για να αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό του φάκελο και να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή του, εκτός από τα αρχεία, η τήρηση των οποίων υπόκειται σε φορολογικές και άλλες διατάξεις.
Οι  Εκδόσεις Στεφανίδη μπορούν να στέλνουν ενημερωτικά δελτία στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά την αντίρρησή του.
Οι  Εκδόσεις Στεφανίδη μπορούν να επεξεργάζονται και να αναφέρουν στατιστικά στοιχεία, αλλά δηλώνουν ότι δεν θα αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες των χρηστών.

Όροι πώλησης
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πώλησης όπως περιγράφονται στον σχετικό ιστότοπο (Όροι Χρήσης), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και αναπόσπαστο μέρος αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης καθώς και των διατάξεων της Ελληνικής, Κοινοτικής και Διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη σύμβαση.